Регламент Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області VIII скликання

Затверджено рішенням

Рокитнянської селищної ради

№ 14-02-VIII від 10.12.2020

 

 

РЕГЛАМЕНТ

РОКИТНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Селищна рада

 

 1. Рокитнянська селищна рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє селищну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
 2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами  України, цим Регламентом та іншими рішеннями селищної ради.

 

Стаття 2.  Предмет регламенту

 

Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і  розгляду  нею питань, проведення засідань,  прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

 

Стаття 3.  Мова роботи ради

 

 1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
 2. У разі, коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад української або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а в разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою – апаратом ради.

 

Стаття 4.  Гласність в роботі ради

 

 1. Засідання ради, постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосується:
 1. інформації,  щодо приватного життя конкретних громадян, даних  персонального характеру;
 2. конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить селищній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;
 3. інформації, що становить державну таємницю.
 1. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом поряду.
 2. Гласність роботи ради забезпечується:
 1. доведення до відома громадської організації про план роботи ради;
 2. можливістю трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;
 3. публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі, висвітленням на інформаційному стенді ради, офіційному сайті селищної ради
 4. можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;
 5. розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет).
 1. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання через подання відповідної заяви, підписаною уповноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».
 2. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада, процедурним рішенням, може позбавити його акредитації на визначений нею термін.
 3. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.
 4. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місцях розміщення депутатів.

 

Стаття 5.  Запрошені на засідання ради

 

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.
 2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого  самоврядування.
 3. Комісія ради може запросити посадових осіб, службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.
 4. На вимогу ради  та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території селища підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
 5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 6.  Встановлення державних та місцевих символів

 

 1. Державний прапор України на будинку ради встановлюється  на постійно.
 2. При наявності місцевих символів селищний герб та селищна хоругва (прапор) встановлюється на будинку ради на постійно.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

 

Підрозділ 1.  Депутати

 

Стаття 7. Правові засади діяльності депутатів

 

 1. Порядок діяльності депутата,  його права, обов'язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
 2. Депутат набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах.
 3. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.
 4. Депутат є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
 5. Депутат має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.
 6. Діяльність депутата під час сесії включає:
 1. участь у засіданнях ради;
 2. участь у роботі комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;
 3. виконання доручень ради та її органів;
 4. роботу у виборчому окрузі.
 1. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виникнення невідкладних доручень ради.
 2. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.
 3. У разі невиконанням депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад» та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про:

а)  повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

б)  призначення голосування щодо відкликання депутата.

 

Стаття 8.  Права депутата в раді

 

 1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
 2. Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
 3. Депутат   у порядку, визначеному Регламентом, має право:
 1. оборати і бути обраним до органів ради;
 2. завчасно готувати та пропонувати питання до розгляду радою та її органами;
 3. вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного  засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 4. вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;
 5. висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 6. порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;
 7. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;
 8. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;
 9. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 10. оголошувати на засіданнях  ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.
 1. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.
 2. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади.
 3. Депутат селищної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
 4. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
 5. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата селищної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради, яке затверджується селищною радою.

 
Стаття 9. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради
1.      Депутату Ради після визнання їх повноважень надається: 
а) тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане відповідною територіальною виборчою комісією; 
б) посвідчення депутата Ради;
в) видається також нагрудний знак «Депутат Рокитнянської селищної ради». 

 

 

Підрозділ 2. Депутатські групи та фракції ради

 

Стаття 10.  Добровільні об’єднання депутатів

 

 1. Депутати селищної ради мають право на об’єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.
 2. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності у виборчих округах можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входить не менш, як троє депутатів, виборчі округи, яких межують між собою чи об’єднані спільними елементами селищної інфраструктури.
 3. Депутати ради, на основі єдності політичних поглядів або партійного членства, можуть об’єднуватися в депутатські фракції.
 4. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідної депутатською групою чи фракцією.
 5. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні селищної ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
 6. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.

Повний текст документу

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь