Положення про постійні комісії

Затверджено рішенням 

Рокитнянської селищної ради

№ 15-02-VIII від 10.12.2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області восьмого скликання

 

1.  Загальні положення

 

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду i підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2. Постійна  комісія  обирається  радою  на  строк  її  повноважень  у  складі голови  і  членів  постійної  комісії.  Всі  інші  питання  структури  постійної комісії вирішуються постійною комісією, у тому числі обрання секретаря комісії.

1.3. До  складу  постійної комісії не  можуть бути  обрані  селищний  голова, секретар ради, заступник селищного голови.

1.4. Постійна  комісія  підзвітна Рокитнянській селищній раді  та  відповідальна  перед  нею.  Діяльність постійної комісії координує секретар селищної ради.

1.5. У   своїй   діяльності   постійна   комісія   ради   керується   Конституцією України,   Законом   України   «Про   місцеве   самоврядування   в   Україні», іншими  законодавчими  актами,  рішеннями  ради,  Регламентом  ради  та  цим Положенням.

1.6. Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Рокитнянської селищної ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.7. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.

1.8. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.9. Діяльність   постійної   комісії   ради   здійснюється   на   основі   планів роботи,  прийнятих на засіданні  постійної комісії, доручень ради,  селищного голови або  секретаря ради.

 

2. Голова постійної комісії

 

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом селищної ради і її виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10.У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. Організація діяльності постійної комісії

 

3.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд i підготовка питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3.2. Постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.3. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження або погодження відповідною радою, готує висновки з цих питань.

3.4. Постійна  комісія  за  дорученням  ради,  селищного  голови,  секретаря ради або    за    власною    ініціативою    вивчає    діяльність    підзвітних    і підконтрольних  раді   та   виконавчому   комітету   ради   органів,   а  також  з питань,   віднесених   до   відання   ради,   виконавчих   органів,   підприємств, установ  та організацій,  їх  філіалів  і  відділень  незалежно  від  форм  власності та  їх  посадових  осіб,   подає  за  результатами  перевірки  рекомендації  на розгляд  їх  керівників,   а  в   необхідних   випадках  -   на  розгляд  ради  або виконавчого  комітету  селищної  ради,  здійснює  контроль  за  виконанням рішень ради, виконавчого комітету.

3.5. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.6. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

3.7. Засідання   постійної   комісії   скликаються   в   міру   необхідності   і   є правомочними,  якщо  в  них бере участь  не менш як половина від загального складу комісії.

3.8. Засідання постійної комісії є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.

3.9. Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.

3.10. Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє секретаря ради.

3.11.  Особливості   проведення   засідань   постійної   комісії  ради   в   режимі відео(аудіо)конференції встановлюється Регламентом ради.

3.12. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

3.13. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії чи, в окремих випадках, відповідальний працівник апарату ради.

В протоколі вказується:

а) дата та місце проведення засідання комісії;

б) список членів комісії присутніх на засіданні;

в) список запрошених на засідання комісії;

г) перелік питань, що розглядались;

д) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

е) результати голосувань по кожному з рішень.

У вигляді додатків до протоколу додаються:  ухвалені рішення, особливі думки депутатів – членів комісії, незгодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання підписується головою та секретарем комісії.

Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий – у справах комісій.

3.14. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий відзначається за взаємним погодженням.

Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.

Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосували більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, які підписуються головами комісій, або особами, що їх замінюють.

У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим положенням.

Відповідальним за складанням протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

3.15. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.16. Постійна  комісія  для  вивчення  питань,  розробки  проектів  рішень  ради може    створювати    підготовчі    комісії    і    робочі    групи    із    залученням представників   громадськості,   спеціалістів,   представників   управлінь   та відділів ради. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.917. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

4. Напрямки діяльності постійних комісій

 

4.1. Комісія з питань господарської діяльності, розвитку суб’єктів малого підприємництва, регулювання земельних відносин та екології  за дорученням ради або за власною ініціативою:

 

4.1.1. готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів;

4.1.2. контролює вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин, надання дозволу на використання природних ресурсів, готує рекомендації з цих питань;

4.1.3. надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;

4.1.4. попередньо розглядає землевпорядну документацію;

4.1.5. готує висновки та рекомендації щодо самозахвату земельних ділянок та будівництва об’єктів нерухомості;

4.1.6. бере участь у вирішенні земельних спорів у встановленому законом порядку;

4.1.7. попередньо розглядає внесені на розгляд селищної ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

4.1.8. розглядає питання про дотримання земельного та природоохоронного законодавства на території селища;

4.1.9. готує висновки та рекомендації щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

4.1.10. розглядає питання, які стосуються складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства;

4.1.11. вивчає стан і перспективи розвитку підприємництва в селищі, участь підприємницьких структур у вирішенні соціальних проблем селища;

4.1.12 . розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;

4.1.13. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

4.1.14. вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

 

4.2. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін, економічних реформ, торгівлі та побуту, управління  комунальною власністю за дорученням ради або за власною ініціативою: 

 

4.2.1. розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

4.2.2. розробляє за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку селища, бюджетно-фінансових питань, розвитку економічної реформи і подає висновки;

4.2.3. розглядає звіти про виконання програм і селищного бюджету;

4.2.4. розглядає питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

4.2.5. розглядає питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

4.2.6. розглядає питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

4.2.7. розглядає питання соціально-економічного, стратегічного розвитку селищної ради, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

4.2.8. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

4.2.9. розглядає звіти  про хід та результати відчуження комунального майна;

4.2.10. заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності;

4.2.11. розглядає питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

4.2.12. готує рекомендації керівникам відповідних підприємств, установ і організацій по здійсненню заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення;

4.2.13. веде роботу щодо виявлення господарських резервів, додаткових надходжень до бюджету селища, посиленню режиму економії по використанню бюджетних коштів, комунального майна та інших ресурсів, розробляє та надає рекомендації з цих питань для виконання виконавчими органами селищної ради;

4.2.14. розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;

4.2.15. вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

 

4.3. Комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, промисловості, будівництва, архітектури та транспорту за дорученням ради або за власною ініціативою:

 

4.3.1. попередньо розглядає питання про стан і розвиток промисловості, підприємництва,  транспорту;

4.3.2. попередньо розглядає питання організації стоянок автомобільного транспорту;

4.3.3. вивчає стан та вносить свої пропозиції по залученню підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення транспортними засобами;

4.3.4. вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо ефективної експлуатації житлового фонду, утримання в належному стані вуличного господарства, електричних, водопровідних, каналізаційних мереж, парків і скверів, місць поховання, меморіальних комплексів;

4.3.5. вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці проекті рішень з питань планування та забудови територій (включаючи питання підготовки та затвердження Генерального плану забудови селища Рокитне, проектів детального планування територій, схем планування територій);

4.3.6. розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;

4.3.7. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

4.3.8. вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

 

4.4. Комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді і спорту та соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою:

 

4.4.1. готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань охорони здоров’я, виховання, освіти, побуту, відпочинку, спорту;

4.4.2. розглядає питання щодо організації роботи закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, готує з цього приводу проекти рішень на сесії, довідки, інформації, інші необхідні документи;

4.4.3. готує рекомендації щодо створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом і надсилає їх керівникам відповідних установ і організацій;

4.4.4. забезпечує контроль за охороною пам’ятників історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання;

4.4.5. попередньо розглядає проекти рішень селищної ради, що стосуються питань соціального захисту населення, вносить свої пропозиції та доповнення;

4.4.6. вивчає стан виконання передбачених законодавством, селищними програмами, заходів щодо поліпшення умов життя інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інших соціально-незахищених категорій населення;

4.4.7. розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;

4.4.8. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

4.4.9. вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

 

4.5. Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законності,  охорони громадського порядку,  захисту прав і законних інтересів громадян:

 

4.5.1. розглядає пропозиції депутатів та постійних комісій щодо вдосконалення Регламенту селищної ради та Положення про постійні комісії селищної ради, виносить їх на розгляд;

4.5.2. дає пояснення депутатам селищної ради, іншим учасникам пленарного засідання селищної ради щодо застосування положень Регламенту селищної ради;

4.5.3. попередньо розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень;

4.5.4. бере участь у розробці та розглядає хід виконання селищних програм профілактики злочинності, попередження та захисту населення і територій селища від можливих надзвичайних ситуацій та проявів актів тероризму, розвитку дорожнього руху та його безпеки в селищі, вносить пропозиції щодо покращення забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території селища;

4.5.5. розглядає питання, пов’язані з виконанням рішень селищної ради та виконавчого комітету, що стосуються охорони правопорядку;

4.5.6. вивчає та розглядає питання щодо виконання вимог законодавства з розгляду звернень громадян;

4.5.7. готує та надає рекомендації, пропозиції на розгляд селищної ради з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді;

4.5.8. слідкує за дотриманням депутатами норм етики та моралі, розглядає скарги на депутатів, виносить на розгляд ради питання про невиконання депутатами своїх обов'язків, порушення норм депутатської етики;

4.5.9. готує та надає рекомендації, пропозиції на розгляд селищної ради з питань звітів депутатів перед виборцями;

4.5.10. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

4.5.11. розглядає листи, звернення, пропозиції установ та громадян з питань, що належать до компетенції комісії;

4.5.12. у порядку контролю вивчає і розглядає питання щодо конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками з боку виборних,  посадових осіб та депутатів селищної ради, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання  дій передбачених вимогами частини першої статті  59-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4.5.13. вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

 

Селищний голова                                                                 Юрій БОГДАНОВ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь