Права і обов’язки аудитора з сертифікації (агронома-інспектора)

Дата: 13.03.2023 11:53
Кількість переглядів: 156

Фото без описуЗа визначенням Закону України «Про насіння і садивний матеріал»(далі-Закон) аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) може бути фізична особа, яка отримала свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора) та включена до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів). Слід зазначити, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу» № 2763-IX від 16.11.2022 внесено зміни до Закону. Ознайомитися із змістом вказаного Закону можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2763-20#Text. В Законі змінено частину положень статті 18² Закону щодо вимог до аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Відповідно до статті 7 Закону до повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України у сфері насінництва та розсадництва належать:

забезпечення організації, здійснення підготовки та атестації осіб для отримання свідоцтва аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), видача та скасування свідоцтва аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

забезпечення ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), а також забезпечення відкритості та загальнодоступності зазначеного реєстру.

До повноважень Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері насінництва та розсадництва, передбачених статтею 8 Закону належить звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про скасування свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

З Порядком проведення кваліфікаційного іспиту, Порядком видачі свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та Порядком ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) можна ознайомитися за посиланнями:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1031-2016-%D0%BF#Text - Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1031-2016-%D0%BF#Text - Наказ Мінагрополітики від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2016 р. за № 1420/29550;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/881-2016-%D0%BF#n8  -  Постанова Кабінету Міністрів України від 30,11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)».

Нижче наведемо тлумачення деяких термінів згідно чинного законодавства:

свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) - документ, який визначає кваліфікаційну придатність аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) для проведення визначених у ньому видів робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу;

свідоцтво про підвищення кваліфікації - документ, який підтверджує проходження аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) навчання за визначеними у ньому видами робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу;

систематичне грубе порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) - порушення законодавства у сфері насінництва і розсадництва під час проведення робіт із сертифікації насіння і садивного матеріалу, за результатами якого неможливо здійснити заходи щодо його усунення та яке було вчинено два і більше рази протягом одного календарного року.

Щоб стати аудитором із сертифікації(агрономом-інспектором) фізична особа повинна:  

-мати вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного року;

- скласти кваліфікаційний іспит і отримати свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). У свідоцтві зазначається вид робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право здійснювати.

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є безстроковим та видається безоплатно.

Обов’язковою умовою діяльності аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є зобов’язання не рідше одного разу на чотири роки підвищувати свою кваліфікацію у встановленому Міністерством аграрної політики та продовольства України порядку. Невиконання вимоги щодо складення повторного кваліфікаційного іспиту у встановлений цим Законом строк є підставою для тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) до моменту складення повторного кваліфікаційного іспиту.

Дія свідоцтва  аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) поновлюється Міністерством аграрної політики та продовольства України протягом п’яти днів з дня одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути скасоване Міністерством аграрної політики та продовольства України у таких випадках:

за зверненням аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

за рішенням суду, у тому числі щодо обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

надання завідомо неправдивих відомостей, що призвели до прийняття рішення про видачу свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

у разі встановлення Держпродспоживслужбою факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

на підставі свідоцтва про смерть.

Рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) приймається Міністерством аграрної політики та продовольства України протягом 10 календарних днів з дати отримання ним документа, що підтверджує настання відповідних обставин.

У разі встановлення факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) Держпродспоживслужба звертається до Міністерства аграрної політики та продовольства України з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про скасування свідоцтва аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Копія рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) вручається (надсилається) відповідному аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) не пізніше наступного робочого дня після дня його прийняття. У разі прийняття рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) така особа може подати заяву на допуск до складання кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не раніше ніж через два роки після дня прийняття Міністерством аграрної політики та продовольства України рішення про скасування дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Особа, яка отримала свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), включається Міністерством аграрної політики та продовольства України до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право проводити роботи із сертифікації виключно:

за наявності свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

за видами культур та лише ті роботи, що зазначені у свідоцтві аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Відповідно до статті 18² Закону аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність у визначених законом випадках як:

незалежний експерт;

посадова особа Міністерства аграрної політики та продовольства України;

працівник органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України;

службова особа суб’єкта насінництва та розсадництва.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у сфері насінництва та розсадництва:

визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу актів польового оцінювання;

відбір проб;

брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

Законом передбачено, що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить свою діяльність як службова особа суб’єкта насінництва та розсадництва, має право здійснювати:

 виключно відбір проб;

 та/або

 брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу, вирощених на земельних ділянках, які належать на праві власності чи праві користування такому суб’єкту насінництва або розсадництва, та/або насіння, доведеного до стану кондиційного насіння на виробничих потужностях, що належать такому суб’єкту насінництва або розсадництва на праві власності чи праві користування.

Вибіркове оцінювання робіт з відбору проб насіння або садивного матеріалу, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, здійснюється аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, у порядку, встановленому таким центральним органом виконавчої влади.

Роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Роботи з визначення сортових якостей інших категорій насіння і садивного матеріалу може проводити будь-який аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою Міністерства аграрної політики та продовольства України, або працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, у порядку, встановленому таким центральним органом виконавчої влади.

Акт польового оцінювання, виданий аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу, Міністерства аграрної політики та продовольства України, або органом з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління.

Важливою є роль аудитора із сертифікації в проведенні арбітражного(експертного)  визначення якості насіння і садивного матеріалу. Згідно з діючим порядком проведення такого визначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 18.08.2017 №615 у разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, або у сертифікаті, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу (далі — сертифікат),  заявник не пізніше 10 календарних днів з дня придбання звертається до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу із сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу та надає копію сертифіката.

Далі аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу сертифікації відбирає  пробу та разом з актом відбору проби передає органу з оцінки відповідності для визначення якості насіння або садивного матеріалу. Після проведення відповідних аналізів орган з оцінки відповідності видає аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) органу сертифікації документ щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

Після цього аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації перевіряє розбіжність між показниками, за якими проводиться арбітражне визначення, у сертифікаті  та у документі щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу та у разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату аналізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення, зазначені у додатках S, W, Z до ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості” встановлює, що насіння підлягає арбітражному визначенню, про що повідомляє заявнику та передає йому документ щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) несуть відповідальність за результати та якість своєї роботи у сфері насінництва та розсадництва згідно із законом.

Ці роз’яснення не є нормативно - правовими актами, а мають лише інформаційний характер.

 

Державний інспектор відділу контролю
в сфері насінництва та розсадництва та якості зерна
Управління фітосанітарної безпеки
Головного управління Держпродспоживслужби
в Київській області Роман КУЗНЯК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь