ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Дата: 11.08.2022 14:21
Кількість переглядів: 142

Фото без описуХто має право підписати заяву ЮО  за ф. №1-ОПП у разі тимчасової відсутності керівника

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що   платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника – п.п.17.1.2 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України.

Довіреністю є письмовий документ, який видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Статтею 246 Цивільного Кодексу України встановлено, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Уповноважена особа юридичної особи в разі тимчасової відсутності керівника має право підписувати заяву за ф. № 1-ОПП на підставі довіреності від імені юридичної особи за умови, що довіреність видана органом юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами  та скріплена печаткою такої юридичної особи.

За відсутності з об’єктивних причин керівника, заяву за ф. № 1-ОПП може підписати інша особа, яка уповноважена установчими або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника на час його відсутності, за умови, що повноваження особи, яка підписала заяву за ф. № 1-ОПП, підтверджені відповідними документами (установчими, наказами чи розпорядженнями тощо), які подаються разом з заявою за ф. №1-ОПП до контролюючого органу.

 

Розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного внеску законодавством не передбачено

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу) – част.12 ст. 9 Закону України від 08.07. 2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Нормами законодавства, яке регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464-VI, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону – част. 11 ст. 9 Закону №2464.

 

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.52.1. ст.52 Податкового кодексу України, контролюючий орган надає безоплатно платникам податків за їх зверненням у паперовій або електронній формі індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:

  • фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

  • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

  • зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);

  • підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;

  • дату звернення.

На звернення платника податків, яке не відповідає зазначеним вимогам, індивідуальна податкова консультація не надається, а надсилається відповідь за підписом керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) у паперовій або електронній формі у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 15 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків у паперовій або електронній формі до закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту.

На індивідуальну податкову консультацію або відповідь, що надається контролюючим органом в електронній формі, накладається електронний підпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію – п.52.2 ст.52 ПКУ.

 

Платники земельного податку за ділянки, що перебувають у власності ФО – засновників ФГ і надані ними для ведення фермерського господарства

 

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, земельні частки (паї), які перебувають у власності, та земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування – ст.269 - 270 ПКУ.

Виходячи з викладеного, платником земельного податку є фізична особа (засновник фермерського господарства), яка отримала правовстановлюючі документи на земельну ділянку, в яких визначено цільове призначення земельної ділянки - для ведення фермерського господарства, оскільки платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування.

Нагадуємо, що фізичним особам нарахування сум плати за землю здійснюється контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, які надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення про внесення податку за , встановленою формою.

 

Отриманий аванс на відрядження, що не відбулось, повертається протягом 3-ох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки

 

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

-  завершує таке відрядження;

-  завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

Основний документ, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 із змінами та доповненнями.

 Інші підприємства та організації можуть використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний (довідковий) документ.

Працівник, який отримав аванс на відрядження, але не виїхав, повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства (або до каси підприємства у разі отримання авансу готівкою) -   п. 11 розд. II Інструкції № 59.

Законодавством не передбачено додаткових строків для повернення коштів, отриманих як аванс на відрядження, у випадках, якщо відрядження не відбулось з поважних причин (в тому числі у разі хвороби працівника).
 Отже, працівник, який отримав аванс на відрядження та не виїхав, повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства або до каси підприємства, в разі отримання коштів готівкою.

 

Чи подають декларацію акцизного податку платники, які протягом звітного періоду не провадили господарську діяльність

 

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що платники акцизного податку, які на протязі звітного періоду не провадили господарську діяльність, але мають чинні, у тому числі призупинені, ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, що підлягає ліцензуванню згідно із законодавством або є особою, у тому числі юридичною особою, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи, постійним представництвом, які реалізують пальне або спирт етиловий, зобов’язані подавати декларацію акцизного податку із проставленням нулів у клітинках відповідних граф (прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Інші платники подають Декларацію тільки у періодах коли проводилась господарська діяльність та заповнюють розділи і додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь