ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КНП «РОКИТНЯНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

Дата: 24.02.2022 12:53
Кількість переглядів: 841

Фото без описуПравові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 22.11.2021 № 1379-16-VIII «Про початок процедури проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня», рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 18.02.2022 № 1630-21-VIII «Про створення конкурсної комісії для проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня», рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 29.11.2021 № 1415-17- VIII «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» (зі змінами), Протоколом №1 від 21 лютого 2022 року засідання конкурсної комісії з проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня».

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» (далі– Підприємство).

Скорочене найменування Підприємства: КНП «Рокитнянська БЛ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 09601, Київська область, Білоцерківський район, смт Рокитне, вул. Вокзальна, 86.

Основні напрями діяльності:  Комунальне некомерційне підприємство Рокитнянської селищної ради селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» здійснює свою діяльність на підставі Статуту комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району  Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня».

Види діяльності:  основний:  86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:6300450,00 грн.

Основні напрями діяльності Підприємства:

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- медична практика;

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України; здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

            Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися до 25.03.2022 року (до  15 год. 00 хв.) у приміщенні Рокитнянської селищної ради (приймальня), що знаходиться за адресою: 09601, Київська область, Білоцерківський район, смт Рокитне, вул. Першотравнева, 5 .

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(098) 73-56-100vozszn09601@ukr.net

Вимоги до претендента:

Визначити, що єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) обумовлюються з урахуванням  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”, ВИПУСК78 «Охорона здоров’я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України:

- громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Охорона здоров'я", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки". У разі освіти у галузі знань "Охорона здоров'я", "Право", "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки" вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування" (крім як для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки первинну медичну допомогу);

- стаж роботи на керівних посадах 5 років;

- вільне володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні (превалювання публічного інтересу над приватним інтересом під час здійснення наданих повноважень), ділові (раціональне і результативне використання ресурсів для цілей роботи закладу), професійні якості (здатність до компетентного, об’єктивного виконання посадових обов’язків, постійного підвищення рівня своєї професійної компетентності) та організаторські здібності (здатність організовувати діяльність закладу у різних умовах, у тому числі в критичних умовах).

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:   Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на один (короткострокова перспектива) рік; три (середньострокова перспектива) – п’ять (довгострокові перспективи) років, в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року – у короткостроковій перспективі: початкові заходи за загайними напрямками, реформування питання оплати праці працівників закладу, підготовлення закладу до чергової хвилі хворих (пікової завантаженості) на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечення хворих якісним харчуванням, початок модернізації медичного устаткування, створення Спостережної Ради КНП «Рокитнянська БЛ» тощо;

- план реформування закладу протягом 3 років- у середньостроковій перспективі: фундаментальні заходи за основними напрямками, зокрема підвищення кваліфікації працівників закладу у тому числі щодо ефективних та високопрофесійних програм/протоколів лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, продовження модернізації медичного устаткування тощо;

- план реформування закладу протягом 5 років – у довгостроковій перспективі: фундаментальні заходи за основними та додатковими напрямками, зокрема завершення модернізації медичного устаткування, тощо;

- заходи із адаптації закладу та умов безперебійної та ефективної роботи в умовах пандемії згідно із рекомендаціями ВООЗ;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці

Посада: директор комунального некомерційне підприємство Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня».

Права та обов’язки

Керівник підприємства зобов’язаний:

1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

2) своєчасно вживати заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності;

3) організувати надання підприємством належного, доступного, кваліфікованого медичного обслуговування;

4) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

5) готувати та подавати на затвердження Засновнику фінансовий план підприємства, ініціювати внесення змін до нього у разі потреби;

6) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;

7) подавати Засновнику фінансовий звіт в порядку, встановленому органом управління майном;

8) забезпечити належну організацію дотримання прав пацієнта під час надання підприємством медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування, у тому числі права на лікарську таємницю;

9) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;

10) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

11) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

12) забезпечувати дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

13) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше ніж два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує                         16 календарних днів, та не пізніше ніж протягом семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

14) дотримуватися гарантій оплати праці, встановлених законодавством, створити систему стимулів та мотивації персоналу;

15) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

16) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

17) укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

18) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

19) затверджувати наказами підприємства положення про структурні підрозділи, штатний розпис, положення про преміювання, інші положення та порядки, що мають системний характер, затверджувати посадові та робочі інструкції працівників;

20) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників (медичного директора), головного бухгалтера закладу, керівника юридичної служби (юрисконсульта), керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції закладу в порядку, передбаченому законодавством;

21) погоджувати з Засновником свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України;

22) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Засновника, видані відповідно до законодавства;

23) невідкладно інформувати орган управління майном про участь підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;

24) розглядати пропозиції спостережної ради підприємства, що надаються в межах її повноважень, та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів на підприємстві;

25) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів спостережної ради підприємства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради підприємства на ім’я керівника підприємства;

26) відшкодовувати збитки, завдані підприємству з його вини, згідно із законодавством;

27) виконувати інші завдання та обов’язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами, що встановлюються МОЗ та законодавством.

Керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень, встановлених статутом;

3) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;

5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;

6) визначати розмір заробітної плати, застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального Підприємства та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. За рішенням засновника можуть встановлюватися надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства України за умови позитивного показника роботи закладу відповідно до відомостей звіту перед засновником щодо реалізації положень конкурсної пропозиції.

Керівник призначається на посаду строком від 3 до 5 років.

 

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують

відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в

паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Рокитнянської селищної ради.

Дата та час проведення конкурсу:  буде визначено комісією після ознайомлення з усіма документами претендентів на посаду, а саме, хто буде допущений до конкурсу, про що заздалегідь кожного претендента буде проінформовано.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь